Email

tuija.humberg(at)humberg.fi

Tilitoimisto-Humberg_logo

Soita!

+ 358 40 837 8166

Blogi

Holdingyhtiöt ja verosuunnittelu – kannattaako se?

03/11/2023

Osinkoverotuksen minimointi yleisesti

Osinkoverotuksen minimointi on yksi tärkeimmistä syistä, miksi yksityishenkilöt ja yritykset päättävät perustaa holdingyhtiön. Se tarjoaa mahdollisuuden siirtää osan tuloista holdingyhtiöön, mikä voi alentaa verotettavaa tuloa ja näin ollen minimoida osinkoverot. Tämä strategia on viime aikoina tullut esille erityisesti somevaikuttajiin liittyen, mutta se on laajalti myös eri alojen yrittäjien ja sijoittajien käytössä.

Holdingyhtiön rooli verosuunnittelussa

Holdingyhtiö voi olla tehokas työkalu verosuunnittelun näkökulmasta, tarjoten sekä taloudellista turvaa että joustavuutta yritysjärjestelyissä. Oikein toteutettuna sen avulla on mahdollista saada verohelpotuksia ja suojata varallisuutta.

Holdingyhtiön perustaminen ja sen hyödyt

Holdingyhtiön perustaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii syvällistä ymmärrystä ja huolellista suunnittelua.

Perustamisvaiheessa on otettava huomioon mm. yrityksen koko, toimiala ja tulevaisuuden suunnitelmat. On oleellista määritellä holdingyhtiön tavoitteet selkeästi ja varmistaa, että se tukee yrityksen yleistä strategiaa ja edistää sen taloudellisia etuja.

Lisäksi on tärkeää suunnitella huolellisesti yhtiön toimintamalli. Yhtiörakenteen on tuettava yrityksen eri osa-alueita, kuten rahoitusta, henkilöstöhallintoa ja operatiivista toimintaa. 

Virheet holdingyhtiön rakenteessa tai toimintamallissa voivat johtaa odottamattomiin taloudellisiin seuraamuksiin. Siksi kannattaa varmistaa, että kaikki osa-alueet on huomioitu ja integroitu oikein yhtiön rakenteeseen. Näin voidaan välttää yllätykset ja varmistaa, että holdingyhtiön perustamisesta koituu enemmän hyötyä kuin haittaa.

Holdingyhtiö ja verohelpotukset

Holdingyhtiön avulla yritykset ja yksityishenkilöt voivat saavuttaa merkittäviä verohelpotuksia, erityisesti kun kyseessä on osinkotulojen verotus. Holdingyhtiöön siirretyt osingot voivat usein nauttia alennetusta verokannasta tai jopa olla kokonaan verovapaita, riippuen voimassa olevasta lainsäädännöstä ja yhtiön rakenteesta. Tämä mahdollistaa varojen tehokkaamman allokoimisen ja sijoittamisen, sillä holdingyhtiö voi käyttää säästetyt verovarat uudelleeninvestointeihin tai muihin strategisiin tarkoituksiin.

Tästä huolimatta on tärkeää huomata, että verohelpotusten hyödyntäminen edellyttää tarkkaa suunnittelua ja ymmärrystä verolainsäädännöstä, jotta vältetään mahdolliset ongelmat ja varmistetaan, että toiminta on täysin lainmukaista.

Varallisuuden suojaaminen ja strateginen joustavuus

Lisäksi holdingyhtiön käyttäminen voi tarjota merkittävää suojaa yksityisomaisuudelle ja samalla lisätä yrityksen strategista joustavuutta monenlaisissa yritysjärjestelyissä. Kun yksityisvarallisuus siirretään holdingyhtiön suojiin, se eristetään suoraan liiketoiminnan riskeistä, mikä voi olla erityisen tärkeää epävakailla tai riskialttiilla toimialoilla toimiville yrittäjille.

Tämä suojaus voi myös lisätä yrityksen arvoa ja houkuttelevuutta mahdollisten sijoittajien tai ostajien silmissä, sillä se osoittaa harkittua riskienhallintaa ja taloudellista vakautta. Holdingyhtiön kautta yritys voi myös paremmin hyödyntää mahdollisuuksia fuusioihin, yritysostoihin ja muihin liiketoiminnan järjestelyihin, mikä voi avata uusia ovia kasvuun ja kehitykseen.

Yrityksen johto voi keskittyä päätoimialansa kasvattamiseen ja kehittämiseen, samalla kun holdingyhtiö hoitaa sijoitukset ja omistukset strategisesti fiksuilla tavoilla. Näin ollen holdingyhtiö ei ainoastaan tarjoa suojaa ja turvaa, vaan myös mahdollistaa joustavan ja dynaamisen tavan edistää yrityksen pitkän aikavälin menestystä ja vakautta.

Holdingyhtiön haittapuolet ja riskit

Lisäkustannukset ja byrokratia

Vaikka holdingyhtiön käytöllä onkin useita positiivisia puolia, se tuo mukanaan myös omat haasteensa lisäkustannusten ja byrokratian muodossa. Asianmukainen hallinnointi edellyttää tarkkaa kirjanpitoa, säännöllisiä tilinpäätöksiä ja veroilmoitusten ajantasaista täyttämistä.

Kaikki nämä prosessit vaativat resursseja, aikaa ja osaamista, ja erityisesti pienemmissä yrityksissä tämä voi muodostua haasteeksi. On tärkeää, että yrityksellä on käytössään riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit näiden tehtävien hoitamiseen, tai vaihtoehtoisesti, että se pystyy ulkoistamaan nämä tehtävät luotettaville ja ammattitaitoisille palveluntarjoajille.

Huolellinen suunnittelu ja resurssien oikea kohdentaminen ovat siis avainasemassa, kun pyritään hyödyntämään holdingyhtiön tarjoamia etuja samalla kun minimoidaan sen mahdollisesti aiheuttamat lisäkustannukset ja hallinnolliset taakat.

Verohyötyjen saavuttamisen vaikeus

Saavuttaakseen holdingyhtiön tarjoamat verohyödyt on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiörakenne suunnitellaan huolellisesti ja optimaalisesti. Verotuksen näkökulmasta huomioon tulee ottaa esim. pääoman sijoittaminen, tulosten jakaminen ja mahdolliset vähennykset. 

Jos rakennetta ei ole mietitty tarkasti tai jos siinä on virheitä, on riski, että odotetut verohyödyt eivät realisoidu täysimääräisesti. Tämä voi johtaa siihen, että holdingyhtiön käytöstä koituu enemmän kuluja ja hallinnollista taakkaa kuin siitä saadaan taloudellisia hyötyjä. 

Asiantuntijan tarve ja oikean rakenteen merkitys

Holdingyhtiön perustamiseen liittyvät riskit voidaan minimoida konsultoimalla verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntijaa. Asiantuntija-apu on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että yhtiörakenne on taloudellisesti järkevä ja verotuksellisesti edullinen.

Holdingyhtiöt somevaikuttajien verosuunnittelussa: Finnwatchin huomioita

Finnwatchin tuore selvitys paljastaa, kuinka somevaikuttajat käyttävät holdingyhtiöitä osinkoverotuksen keventämiseen. Tutkimus kohdistui muutaman suomalaisen somevaikuttajan yhtiöihin, joissa holdingyhtiöiden avulla on kirjanpidollisesti kasvatettu nettovarallisuutta ja siten optimoitu verotusta.

Vaikka Finnwatch ei syytä yhtiöitä laittomuuksista, se vaatii lainsäätäjää puuttumaan tilanteeseen. Nykyinen osinkoverojärjestelmä on kritiikin kohteena, sillä se katsotaan epäoikeudenmukaiseksi ja taloudellisesti haitalliseksi, kannustaen yrityksiä perusteettomiin järjestelyihin. Selvityksen mukaan hallituksen on käsiteltävä tilannetta ja etsittävä ratkaisuja verotuksen oikeudenmukaisuuden ja talouden terveen kehityksen varmistamiseksi.

Yhteenveto

Holdingyhtiön perustaminen asiantuntijan avulla ja kokonaisuuden kannalta hyvin suunniteltuna voi tarjota monia etuja osinkoverotuksen minimoinnista varallisuuden suojaamiseen ja strategiseen joustavuuteen. Se voi olla tehokas työkalu verosuunnittelussa, mutta samalla siihen liittyy riskejä ja kustannuksia – hyödyn saaminen ei ole siis itsestään selvää.

Kysy lisää: tuija@humberg.fi

Holdingyhtiöt ja verosuunnittelu - kannattaako se

Millainen ongelma tai muutostoive on edessäsi?

Kerro tilanteesi ottamalla yhteyttä!