Email

tuija.humberg(at)humberg.fi

Tilitoimisto-Humberg_logo

Soita!

+ 358 40 837 8166

Blogi

Uudistunut rahanpesulaki ja sen vaikutukset yritystoimintaan

17/11/2023

Keväällä 2023 uudistettu rahanpesulaki, joka perustuu kansainvälisiin suosituksiin ja EU:n lainsäädäntöön, on suunniteltu ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tämä laki velvoittaa kirjanpitäjät tuntemaan asiakkaansa ja raportoimaan epäilyttävistä liiketoimista viranomaisille, vaatien samalla tilitoimistoilta dokumentoituja menettelytapoja ja kirjanpitäjiltä asianmukaista koulutusta rahanpesun estämiseksi.

Mitä rahanpesu tarkoittaa?

Rahanpesu on monimutkainen ja usein kansainvälinen prosessi, jossa rikollisesti hankittujen varojen alkuperä pyritään peittämään. Tämän toiminnan tarkoituksena on saattaa rikolliset varat lailliselta vaikuttavaan muotoon, jolloin ne voidaan tuoda osaksi laillista talousjärjestelmää. Rahanpesuprosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: sijoittaminen, kerrostaminen ja integrointi.

  • Sijoittaminen (Placement): Ensimmäisessä vaiheessa rikolliset varat tuodaan lailliseen rahoitusjärjestelmään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi käteisen tallettamisena pankkitilille tai investoimalla varat liiketoimintaan. Tässä vaiheessa rahanpesijät ovat alttiimpia jäämään kiinni, sillä suuret käteissummat tai epätavalliset taloudelliset liikkeet voivat herättää epäilyksiä.
  • Kerrostaminen (Layering): Tässä vaiheessa rahan alkuperää häivytetään monimutkaisilla rahansiirroilla. Rikollinen varallisuus siirtyy pankkien, tilien ja joskus jopa maiden välillä. Tavoitteena on luoda sekava rahavirta, joka vaikeuttaa alkuperän jäljittämistä. Kerrostamisvaihe voi sisältää monia erilaisia toimenpiteitä, kuten rahojen siirtämisen ulkomaille, sijoittamisen monimutkaisiin rahoitusinstrumentteihin tai muihin yrityksiin.
  • Integrointi (Integration): Viimeisessä vaiheessa rahat tuodaan takaisin talousjärjestelmään sellaisessa muodossa, joka näyttää lailliselta. Tässä vaiheessa ”puhdistetut” rahat voidaan sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin, yrityksiin tai muihin investointeihin. Integroinnin jälkeen rikolliset varat ovat palautuneet talousjärjestelmään, ja niitä voidaan käyttää normaalisti ilman, että niiden rikollista alkuperää epäillään.

Rahanpesu ei ole pelkästään yksittäisten rikollisten tai rikollisjärjestöjen toimintaa. Se voi olla laajamittaista ja monimutkaista, mukana voi olla laillisia liikeyrityksiä, ja se voi vaikuttaa kansallisen ja jopa kansainvälisen talouden toimintaan. Rahanpesun torjunta vaatii laajaa yhteistyötä eri viranomaisten, pankkien ja muiden rahoituslaitosten välillä.

Rahanpesulain keskeiset vaatimukset kirjanpitäjille

Vuoden 2023 laki velvoittaa kirjanpitopalveluiden tarjoajat:

  • Tuntemaan asiakkaansa: tämä sisältää asiakkaiden tunnistamisen ja heidän liiketoimiensa seuraamisen.
  • Ilmoitusvelvollisuus: epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava viranomaisille.
  • Riskienhallinta: kirjanpitäjien on arvioitava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja raportoitava niistä.

Rahanpesun ehkäiseminen AML:n näkökulmasta

AML, eli rahanpesun vastainen toiminta, on olennainen osa kirjanpitopalveluiden tarjoajien, kuten tilitoimistojen, yritysvastuuta. AML:n tarkoituksena on varmistaa, että yritykset eivät tule tahattomasti osallisiksi rahanpesutoimintaan. Tämä edellyttää yrityksiltä kattavia sisäisiä valvontajärjestelmiä ja henkilöstön jatkuvaa koulutusta.

Rahanpesulaki ja vastuullisuusraportointi

Rahanpesulain noudattaminen ja rahanpesun aktiivinen torjunta ovat yhä tärkeämpiä osia yritysten vastuullisuudessa. Vastuullisuusraportointi, joka yleensä kattaa ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hallinnollisiin käytäntöihin liittyvät näkökohdat, sisältää nykyään usein myös rahanpesun torjunnan. Tämä laajennus vastuullisuusraportoinnissa on merkittävä, sillä se korostaa yrityksen sitoutumista eettisiin toimintatapoihin sekä taloudellisen toiminnan läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen.

Rahanpesun torjunnan sisällyttäminen vastuullisuusraporttiin viestii, että yritys ottaa vakavasti vastuunsa estää rikollisen toiminnan rahoittamista ja osallistumista siihen, mikä on olennaista niin yhteiskunnallisen luottamuksen kuin oikeusvaltioperiaatteenkin kannalta. Lisäksi se osoittaa yrityksen halukkuutta edistää eettisiä käytäntöjä, mikä vahvistaa sen mainetta ja uskottavuutta niin asiakkaiden, sijoittajien kuin muidenkin sidosryhmien silmissä.

Käytännön vinkkejä yrittäjille rahanpesulain noudattamisessa

Seuraavat käytännön vinkit auttavat yrittäjiä varmistamaan, että heidän yrityksensä toimii lain mukaisesti ja vastuullisesti.

Yhteistyö kirjanpitäjän kanssa

On tärkeää, että yrittäjä pitää säännöllisesti yhteyttä kirjanpitäjäänsä ja varmistaa, että tämä on ajan tasalla uusimpien rahanpesulainsäädäntöjen vaatimuksista. Hänen tulisi keskustella kirjanpitäjänsä kanssa siitä, miten uudistukset vaikuttavat hänen yrityksensä toimintaan ja varmistaa, että kirjanpitäjä käyttää asianmukaisia menetelmiä asiakastietojen hallinnassa ja seurannassa. Kirjanpitäjä voi myös auttaa yrittäjää tunnistamaan potentiaalisia rahanpesuriskejä ja tarjoamaan neuvoja niiden hallitsemiseksi.

Oman toiminnan läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys on ratkaisevassa asemassa rahanpesulain noudattamisessa. On välttämätöntä, että yrittäjä varmistaa kaikkien yrityksen taloudellisten transaktioiden olevan selkeästi dokumentoituja ja helposti jäljitettävissä. Tämä kattaa kaikki rahaliikenteet, sopimukset ja liiketoimet. Läpinäkyvän toiminnan ylläpitäminen ei pelkästään auta täyttämään rahanpesulain vaatimuksia, vaan myös vahvistaa yrityksen mainetta luotettavana ja rehellisenä toimijana.

Valmius vastata tietopyyntöihin

Lisäksi yrittäjän tulee olla valmis vastaamaan viranomaisten mahdollisiin tietopyyntöihin, jotka liittyvät yrityksen taloudellisiin toimiin. Tämä edellyttää, että kaikki tarpeelliset asiakirjat ja tiedot on säilytetty järjestelmällisesti ja ne ovat helposti saatavilla. On tärkeää kehittää prosesseja, jotka mahdollistavat nopean ja tehokkaan reagoinnin tietopyyntöihin. Näin varmistetaan lain noudattaminen ja vältetään mahdolliset viivästykset tai seuraamukset.

Yhteenveto

Rahanpesulain uudistus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, jotka vaativat yrittäjien ja heidän kirjanpitäjiensä tiivistä yhteistyötä. On olennaista, että kaikki ymmärtävät nämä muutokset ja noudattavat uutta lainsäädäntöä varmistaakseen yritystoiminnan sujuvuuden ja lainmukaisuuden.

Yrittäjien tulee työskennellä yhdessä kirjanpitäjiensä kanssa varmistaakseen, että kaikki uuden lain vaatimat prosessit ja käytännöt ovat käytössä. Tämä sisältää asiakastietojen huolellisen hallinnan, epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamisen ja sisäisen valvontajärjestelmän vahvistamisen.

Tehokkaalla yhteistyöllä ja jatkuvalla valppaudella on mahdollista edistää läpinäkyvää liiketoimintakulttuuria, joka suojaa yritystä rahanpesun riskeiltä ja vahvistaa sen mainetta luotettavana ja vastuullisena toimijana markkinoilla.

Uudistunut rahanpesulaki ja sen vaikutukset yritystoimintaan

Millainen ongelma tai muutostoive on edessäsi?

Kerro tilanteesi ottamalla yhteyttä!